Vespa V50 Rundlicht

Restauration einer Vespa V50 BJ 69